Apartman ve Site Yönetiliği Kursumuzda aşağıdaki konularda eğitimler verilecektir.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

1.Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Temel Konular

a.Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Kapsamı

b.Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı İle İlgili Tanımlar

c.Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği

d.Ortak Yerler

e.Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı

f.Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı

g.Ortaklığın Giderilmesi Ve Öncelikle Satın Alma Hakkı

2.Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması

a.Genel Olarak Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı

b.Kat Mülkiyeti Kütüğü ve Kat Mülkiyetinin Kurulması

c.Sözleşme ve Tescil Yapılması

d.Kat İrtifakının Kurulması

e.Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

f.Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

g.Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

3.Ana Gayrimenkulün Yönetimi

a.Genel Kurul Ve Yönetim Planı

b.Yönetim Planının Yöneticiye  Getirdiği Haklar

c.Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı Ve Kararları

d.Kat Malikleri Kurulunu Aldığı Kararlarının Uygulanma Alanları

e.Yönetici Ve Yönetici Seçimi

f.Yöneticinin Sorumluluğu

g.Yönetimin Denetlenmesi

h.Yenilik Ve Ekler

4.Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

a.Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması Veya Kamulaştırılması

b.Ana Yapının Harap Olması

c.Bildirme Ödevi Ve Kaydın Silinmesi

d.Kat İrtifakının Sona Ermesi

5.Yasaklar

a.Yeni Duruma Uyma

b.Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi

c.Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şuyulandırma) Halinde Kat Mülkiyetinin Durumu

6.Harç Ve Vergiler

7.Devre Mülk Hakkı

8.Görevli Mahkeme Ve Kullanma Yerlerinin Boşaltılması

9.Kat İrtifakına Geçiş

APARTMAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANI

1.Yönetim Planı

2.Genel Kurul (Kat Malikleri Kurulu)

a.Oy Birliği Aranan Durumlar

b.Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durum

c.Çift Çoğunluk Aranan Durumlar

d.Yöneticinin Görevleri

e.Denetçi ve Denetleme Kurulu

3.Ana Gayrimenkulün Yönetimi

a.Ana Gayrimenkulün Bölümleri

b.Yasaklar 

c.Dairelerin Kullanım Şekli

d.Ortak Yerler

e.Yönetim Planının Bağlayıcılığı

f.Anlaşmazlıkların Çözümü

g.Yönetim Organları

h.Yönetici Seçimi

i.Denetçi

j.Kat Maliklerinin Hakları Ve Borçları

k.Personel Ücretleri

l.Bağımsız Bölüm İlavesi

m.Diğer İşler

4.İcra Ve İflas Hukuku

a.İcra ve İflas Hukukunun Tanımı

b.İcra ve İflas Hukukunun Niteliği

BELEDİYE İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

1.İmar Bilgisi 

a.Türkiye’de Şehirleşme

b.Türkiye’de Planlama Çalışmaları 

c.Yönetim

2.Belediyeler 

a.Kuruluş Kanunu

b.Görev ve Yetkileri 

c.Borçlanma

d.Alt Yapı Hizmetleri 

e.Ulaşım Hizmetleri

f.Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Ve İmtiyazları

g.Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi 

3.Çalışma Düzenleri

a.Büyükşehir Belediye Meclisi

b.Belediye Encümeni

c.Belediye Başkanı 

TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

1.Toplumsal Düzen Kuralları

a.Din Kuralları      

b.Ahlâk Kuralları

c.Görgü Kuralları

d.Hukuk Kuralları

2.Hukuk Kavramı

a.Pozitif Hukuk (Müspet Hukuk)

b.Doğal Hukuk (Tabiî Hukuk)

3.Hukukun Kaynakları

a.Bağlayıcı Kaynaklar

b.Yardımcı Kaynaklar      

4.Hukukun Dalları       

a.Özel Hukuk ve Dalları  

b.Kamu Hukuku ve Dalları          

c.Karma Hukuk ve Dalları           

5.Türkiye’nin Yönetim Yapısı 

a.Genel Yönetim Kuruluşları       

b.Yerel Yönetim Kuruluşları        

c.Hizmet Yönetim Kuruluşları     

d.Meslek Kuruluşları        

e.Denetleme ve Danışma Kuruluşları      

f.Özel Hukuk Yapılı Kuruluşlar  

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

1.Tanımı

a.İletişim sürecindeki unsurlar

2.Kişiler arası İletişimin Gerekliliği

a.Kişiler Arası İletişimin Temel Özellikleri

3.Kişiler Arası İletişime Etki Eden Faktörler

a.Kişisel Özellikler

b.Sosyo-Demografik Özellikler

c.Psikolojik Faktörler

d.Tutum ve İnançlar

e.Benlik Kavramı

f.Kişilerin Kendilerini İfade Etme Teknikleri

KENDİNİ TANIMA

4.Kendini Tanımanın Yolları

a.İlgi Alanları

b.Yaklaşımlar Görüşler

c.İş ve Okul Hayatı

d.Maddi Durum

e.Kişilik 

f.Vücudumuz ve Vücut Dili(Beden Dili) 

5.Kendini Doğru İfade Etmenin Öğeleri 

a.Gözlem

b.Düşünceler 

c.Duygular 

d.İhtiyaçlar 

DİNLEME

6.Tanımı

7.Çeşitleri

a.Görünüşte Dinleme

b.Savunmada Dinleme

c.Seçerek Dinleme

d.Tuzakçı Dinleme

e.Denetçi Dinleme

f.Nezaketen Dinleme

g.Ürkek Dinleme

h.Yaltaklanmacı Dinleme

8.Dinleme Becerileri ve Yöntemleri

a.Pasif (Edilgin) Dinleme 

b.Kapı Aralayıcı Mesajlar

c.Etkin (Aktif) Dinleme

9.Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışlar

a.Öğüt Vermek, Çözüm Getirmek, Yönlendirmek

b.Yargılamak, Eleştirmek, Ad Takmak 

c.Soru Sormak, Araştırmak, İncelemek

d.Teşhis, Tanı Koymak, Tahlil Etmek

e.Teselli Etmek, Konuyu Değiştirmek 

İKNA

10.Tanımı

11.İkna Sürecinin Unsurları

a.Kaynak

b.İleti (Mesaj)

c.Kanal

d.Alıcı

12.İkna Edici İletişim

a.Tanımı

b.Özellikleri 

c.İkna Etmenin Beş Adımı

13.İknaya Karşı Koyma

a.Güvenilir Olma

b.Öğrenme

c.Öğrendiklerini Aktarabilme

d.Öğretici Niteliklerinin Geliştirilmesi